Japan

Pavlodar

01514

05500

06707

15582

17007

98600-98604

Petropavlovsk

01516-01518

05502-05506

06709-06710

15586

17009-17010

98607-98608

Rudny

01524

05508

06720

15590

17020

98611

Semipalatinsk

01529

05510

06750

15592

17030

98613

Taldykurgan

01532

05512

06800

15594

17040

98621-98625

Taraz

01538

05514

06900

15596

17050

98685

Temirtau

01540

05516-05518

06910

15598

17060

98700

Uralsk

01546

05520

07000

15600

17070

98703-98707

Ust-Kamenogorsk

01550-01551

05532

08200

15604

17200

98709

Zheskazgan

01556

05534

08210

15606

17500

98711-98713

 

01560

05536

08320

15608-15610

17507

98720-98723

Korea (South)

01564

05538

08330

15612

17509-17510

98725

24000-24065

01570

05550-05552

08340

15614

17520

98786

24100-24161

01572

05556

08400

15620

17600

98800-98806

24200-24443

01576

05558

08407

15622

17610

98808-98809

24445-24469

01578

05560

08409

15624

17700

98885

24500-24564

01582

05564

08500

15626

18000

98901-98902

24600-24668

01586

05576

08507

15628

18010

98905-98908

24701-24770

01590

05578

08509

15630

18020

98911

24800-24888

01592

05580

08700

15632

18050

98921-98923

24890-24904

01594

05582

08800

15634

18200

98941-98948

25000-25059

01596

05586

09100

15644

18300

98951

25100-25171

01598

05590

09200

15646

18400

98953-98956

25200-25273

01600

05592

09310

15648

18500

98964

25300-25384

01604

05594

09410

15652

20000

98967-98969

25400-25457

01606

05596

09700

15658

20050

99003-99004

25459-25646

01608-01610

05600

09800

15660-15662

20080

99007

25700-25761

01612

05604

09810

15664

20100

99011-99015

25763-25822

01614

05606

13100

15670

20200

99108

25900-25961

01620

05610

13300

15672-15674

20300

99202-99208

26000-26053

01622

05612

13310

15676

20400

99300

26100-26157

01626

05614

14020

15680

20500

99500-99502

26200-26248

01628

05620-05622

14400

15690

20502-20506

99586

40200-40240

01630

05626

15000

15700

20508

99600-99603

57500-57562

01632

05628

15050

15710

20512

99685-99686

57600-57662

01634

05630

15100

15720

20514

99700-99708

58900-58958

01644

05632

15150

15730

20516-20520

99711-99713

59000-59009

01646

05644

15159

15740

20532

99785-99786

59011-59012

01648

05646

15200

15988

20534

99800-99802

59014-59066

01660

05660-05661

15300

15990

20536

99808

59100-59116

01664

05664

15350

16010

20538

99885-99886

59118-59166

01670

05670

15400

16020

20540

99901-99904

59200-59269

01672-01674

05672-05676

15500

16030

20542

99906

59300-59366

01676

05680

15502-15506

16040

20546

99911-99915

59400-59475

01680

05690

15508

16050

20548

99921-99922

59500-59571

01694

05700

15512

16060

20550-20552

99931-99933

63000-63365

02000

05710

15514

16070

20554

99935

63500-63644

02100

05720

15516-15520

16080

20556

99941-99946

 

02200

05990

15524

16090

20560

99951-99956

Kuwait

02400

06007

15529

16100

20564

99961-99964

Al Abdali

02450

06009-06010

15532

16109

20566

99966-99968

Al Salmi

02500

06100

15534

16150

20568

99971-99977

Amghara

02600

06150

15536

16159

20570

99981-99985

Jahra

02607

06207

15538

16200

20572

 

Mina Al Zour

02609

06209

15540

16210

20576

Kazakhstan

Subiya

02700

06250

15546

16250

20578

Aktau

Um Al Haiman

02707

06350

15548

16300

20582

Aktubinsk

Wafra

02709

06500

15550-15552

16310

20586

Astana

 

02800

06507

15556

16400

20590

Atirau

Malaysia

05000

06509

15558

16410

20592

Balkhash

01000

05050

06550

15560

16450

20594

Chimkent

01007

05200

06560

15564

16500

20596

Ekibastus

01009

05250

06570

15570

16600

20598

Karaganda

01500

05300

06600

15572

16700

20600

Kokchetau

01502-01506

05350

06650

15576

16800

20604

Kustanai

01508

05450

06660

15578

16810

20606

Kyzi-Orda

01512

05460

06700

15580

17000

20608-20610

Japan

86116

87885

89142-89144

90511-90516

92786

95221-95222

84785-84786

86124

87901-87909

89151-89153

90521-90522

92800

95231-95232

84800-84801

86131-86139

87911

89161-89162

90585-90586

92802-92803

95234-95235

84804

86141-86144

87913

89171

90600-90606

92885-92886

95501

84885

86146-86147

87915

89174

90685-90686

92901-92904

95700-95704

84900

86154

87921-87922

89176-89177

90700

92911-92918

95785-95786

84902-84905

86161

87924-87926

89181-89183

90702-90704

92921-92923

95800

84909

86163-86165

87931-87934

89191-89193

90711-90715

93000-93004

95802

84911-84914

86172-86173

87941-87949

89208

90717-90718

93008-93009

95808

84916

86300-86301

87951

89285-89286

90785

93012-93014

95915-95928

84921-84923

86311-86312

87954-87955

89300-89302

91002-91003

93021-93022

95931-95932

84931-84932

86314-86315

87961-87964

89311-89312

91011-91013

93032

95934

84941-84942

86317

87966-87969

89314-89316

91022-91025

93085-93087

95936

84951-84952

86319

87971-87975

89323-89326

91036

93183-93186

95939

84985

86321-86326

87977-87978

89385-89386

91041-91042

93200-93203

95943-95946

85000

86328

88000-88003

89400-89401

91100

93208

96007

85008-85009

86385-86386

88008-88009

89403-89407

91108

93285-93286

96009

85085-85086

86400-86401

88011-88013

89411-89413

91185-91186

93300-93303

96014-96018

85101-85105

86485-86486

88021-88023

89415

91200-91202

93308-93309

96101

85111-85113

86500-86501

88085-88087

89417-89418

91204

93385-93387

96103-96104

85121-85124

86585

88100-88101

89421-89426

91208

93400

96180

85131-85135

86600-86603

88111-88114

89431-89436

91285-91286

93485-93486

96185-96186

85280-85281

86608

88185

89485-89486

91300

93500-93504

96201-96203

85285-85287

86685-86686

88200-88204

89500-89502

91385-91386

93585-93586

96205-96206

85300

86700-86702

88208

89511-89512

91400-91403

93600

96333-96336

85302-85307

86785

88211-88212

89514-89515

91408

93608

96341-96347

85321-85324

86800-86808

88214

89517-89518

91502

93685-93686

96351-96356

85331

86885-86886

88216

89521-89522

91511

93700

96361-96363

85333

86901-86906

88285-88286

89524-89528

91601-91604

93708

96377-96378

85385-85386

86914-86916

88300-88304

89585-89586

91700-91703

93785-93786

96381-96384

85400-85407

86918

88311-88314

89600

91901-91902

93800-93802

96400-96404

85411

86922-86928

88316

89611-89616

91904-91908

93808

96501

85485-85486

86931-86932

88385

89686

91911-91915

93885-93886

96600-96601

85500

86934

88400-88401

89700-89703

91921-91923

93900-93907

96604-96605

85508

86936-86937

88486

89711-89713

92000-92003

93911-93919

96608-96609

85585-85586

86942-86948

88500-88502

89785

92008-92009

93921-93927

96686

85600

86951-86956

88511-88513

89800-89802

92011

93935

96700

85608

86961-86964

88585-88586

89885

92013

93980-93982

96703

85701

87000-87004

88600-88602

89901-89905

92021

93985-93986

96705-96706

85703-85704

87008-87009

88685-88686

89911-89919

92023

94001-94002

96785

85708

87011-87012

88700-88701

89921-89925

92025

94100

96800-96804

85711-85712

87085-87086

88785-88786

89927

92031

94203-94205

96806

85722-85725

87100-87104

88800

89931-89936

92082

94211-94215

96903

85731-85733

87107-87109

88802

89941-89946

92085-92087

94302-94303

96913

85741-85742

87185-87186

88885

89951-89956

92100

94305-94306

96916-96917

85744-85749

87200-87201

88901

89961-89966

92180-92181

94400-94403

96922

85785-85786

87203-87208

88903

89971-89976

92185-92188

94485

96926-96927

85809

87211-87216

88905-88906

89981-89986

92200-92206

94503-94504

96931-96932

85885

87300

88909

90000

92208

94515

96934-96935

85901

87302-87306

88911-88914

90085-90087

92285-92286

94600-94603

96941

85903-85904

87385

88916-88919

90101-90106

92300-92301

94685-94686

96943-96947

85911-85915

87400

88921

90111-90115

92303

94702

96952-96953

85921-85926

87408-87409

88923-88925

90121-90127

92308-92309

94800-94803

96960-96965

85931-85932

87485-87486

88931-88933

90131

92311-92312

94885-94886

96972-96975

85934

87500

88935

90133-90139

92385-92386

94901

97500

85936-85939

87502-87503

88941-88946

90200

92400

94903-94905

97586

85943

87585-87586

89000

90285

92408

94912-94913

97600-97601

85945

87600-87602

89009

90301-90302

92485-92486

94916

97685

85947-85948

87608

89085-89087

90308

92500-92506

94921-94923

97904-97906

85951

87611-87615

89101-89107

90386

92585-92586

94934-94936

97911-97917

85953

87621-87624

89109

90400-90404

92600-92603

94943

97921

85955

87685-87686

89111-89115

90411-90413

92608

94952-94953

97923-97927

85957-85958

87700-87703

89121

90421-90424

92685-92686

94961-94967

98102-98105

85961-85964

87711-87713

89123

90485

92700

94971-94975

98121-98125

86103-86106

87785-87786

89131-89132

90500

92702-92706

94981-94987

98135

86108-86109

87800-87802

89134

90502

92712-92714

95200-95208

98141-98144

86114

87804-87805

89136-89137

90504-90507

92721-92723

95212-95216

98500-98501

Japan

70942-70943

74211

76114-76117*

77923

79135

81913

69023-69028

70946

74213-74215

76121-76124*

77931-77935*

79143-79145*

81915-81916

69032-69035

71012*

74221

76131

77936-77937

79180*

82000-82003

69085-69086

71013

74223

76141

77941

79185-79186

82005-82007

69100

71400*

74225-74229

76143-76144

77943-77944

79200*

82011

69186

71401

74285-74287

76146

77947-77948

79208*

82085-82086

69200

71403*

74300-74301

76180*

77951

79285-79286

82100

69202-69204

71412*

74385

76185-76186

77953-77954

79300-79302*

82185

69206-69207

71414*

74400

76200*

78000

79385-79386

82200-82201

69285-69286

71421-71423*

74402

76285-76286

78008-78009

79400-79401*

82211-82214

69300-69302

71485-71486

74485-74486

76300-76302*

78080

79408*

82285-82286

69305

71500*

74500-74506

76385-76386

78085-78086

79411*

82300

69385-69386

71585

74508

76400*

78100-78103

79413-79414*

82385

69400

71600-71603

74511

76485

78111

79421-79423*

82400-82402

69402-69404

71611-71615

74585-74586

76500*

78113

79424-79425

82404-82408

69485

71685-71686

74600-74601

76585-76586

78115-78119

79485-79486

82485-82486

69500-69501

71700-71702

74685-74686

76600*

78121

79500*

82500

69585

71704-71707

74700-74706

76602*

78123-78126

79503

82585-82586

69600-69607

71785

74708

76685

78131-78137

79585-79586

82600

69611-69612

71800-71803

74711-74712

76700*

78142

79600-79606

82685-82686

69685

71885

74785-74786

76785

78144-78146

79608-79609

82700

69700-69706

71901-71903*

74901

76800-76801*

78151-78154

79680

82785

69711-69713

71911*

75000

76885-76886

78156-78157

79685

82800

69785-69786

71913*

75002-75004

76901-76904*

78162

79700-79702

82885

69800

71921-71928

75006

76911*

78164

79711-79714

82901

69802

71931-71932

75011

76914-76916*

78167-78168

79715-79716*

82903

69804

71935-71938

75085-75086

76921*

78171-78174

79717

83001-83002

69812

72014-72019

75108

76923-76927*

78181

79785

83004

69821-69822

72203

75185-75186

76929*

78185

79800-79802

83011-83012

69885-69886

72211-72214

75209

77000*

78187

79811

83100

69901-69902

72216-72217

75285-75286

77008-77009*

78200

79813

83185-83186

69904-69909

72221-72224

75300-75303

77080*

78285

79815

83200

69911-69919

72226

75308

77085-77087

78300

79821

83208

69922-69923

72500

75385-75386

77101-77103*

78385

79832-79833

83400

69925

72502-72504

75400-75406

77111-77117*

78400

79837

83402

69928

72700-72704

75408

77121

78402

79841-79844

83411-83412

69931-69933

72706

75411-75413

77123

78485

79885-79886

83414

69935-69937

72785

75485-75486

77125

78500-78502

79901*

83485

69941-69947

72800-72802

75500-75502

77132-77134

78504-78507

79903-79904*

83500-83501

69951-69953

72804-72806

75508

77141

78585-78586

79906-79907*

83800

69955-69956

72912-72914

75585-75586

77142*

78600

79911*

83802

70122*

72933-72937

75600

77143

78603

79913*

83808

70124-70125*

72941-72943

75608

77145

78605

79915-79916*

83813

70126

72951-72952

75685-75686

77151*

78685

79921-79924*

83815-83817

70132*

72954-72958

75700

77152-77155

78700-78708

79926*

83902

70142-70143*

72961-72963

75702

77161

78711-78716

79931-79934*

83912-83914

70145*

72966-72967

75704

77163-77165

78785

79937

84000

70500-70501*

73103

75785-75786

77200*

78800

80003

84002

70585-70586

73105-73107

75800-75803

77285-77286

78802-78803

80700-80701

84005

70600-70603*

73115

75805-75807

77300*

78806-78807

80713

84008

70685-70686

73117

75885-75886

77385-77386

78885-78886

80785

84021-84022

70700-70702

73121-73125

75901-75902

77400*

78901-78905

80900

84085

70704-70705

73134-73138

75912-75916

77417*

78912-78914

81101

84202-84203

70785

73401

75921-75923

77485

78917

81112

84285-84286

70800

73403

75931-75938

77500-77505

78919

81121-81125

84300-84303

70803-70808

73703-73704

75941-75942

77585

79000*

81131-81135

84385-84386

70811-70813

73712-73713

75944-75947

77600*

79008-79009*

81137

84400

70815

73721-73723

75951-75953

77685-77686

79085-79087

81141-81143

84485-84486

70885-70886

73803

75955

77700

79100-79103*

81151-81155

84500

70902-70905*

73805-73807

75961

77703

79105*

81157

84585

70907-70908*

73905

75963

77800-77802

79111*

81600

84600

70912

73911-73912

75965-75966

77852

79112

81608

84685

70923-70926

73918

76000*

77885

79115

81685-81686

84700-84701

70931*

74005-74009

76085-76086

77901-77903*

79117-79118

81700-81705

84703-84704

70934

74012

76101*

77911-77912*

79121-79122*

81711-81717

84708

70936-70937

74014

76103-76104*

77914-77917*

79131-79132*

81722-81723

84711-84712

70939

74200-74204

76106-76109*

77921

79133

81911

84714-84715

Japan

06105-06106

07844

09285-09286

39972-39973

62922-62925

66931

04285-04286

06111-06114

07882-07883

09300-09307

39991-39996

62931-62932

66933-66936

04300-04305

06122-06123

07885

09385-09387

41011-41014

62934-62935

66938

04311-04315

06131-06137

07888

09400

41021-41025

63300-63301

66941-66943

04385-04386

06200

07901-07905

09485-09487

41032-41033

63700-63702

66951-66953

04400-04402

06209

07911-07913

09500-09501

41035-41036

63704

66961-66969

04404

06285-06286

07915

09503-09504

41200

63711-63716

67113*

04485

06300

07921-07922

09586

41285-41286

63802-63806

67115*

04500-04503

06308

07924-07925

09600

41300-41305

64004

67121*

04585-04586

06385-06386

07984-07986

09685-09686

41307

64011-64014

67124*

04600-04603

06408-06409

08000-08003

09700-09704

41385-41386

64200

67125

04605

06485-06487

08005

09711-09712

41400

64285

67132

04685-04686

06500

08008

09785-09786

41485-41486

64300-64301

67141-67142

04700-04702

06585-06586

08011-08012

09801

41500-41501

64303

67201*

04785-04787

06600

08014

09803-09806

41503

64305-64306

67307

04801

06602

08021

09812-09819

41505

64308

67311-67312

04803-04804

06685-06687

08023-08024

09821-09823

41901

64400

67313-67314*

04806

06700

08085-08087

09825-09826

41903

64402

67503*

04812-04813

06785-06786

08100-08103

09828-09829

42131-42133

64411-64412

67521-67522*

04815-04817

06800-06801

08185

09831-09833

42801-42804

64486

67600*

04821-04826

06803-06808

08200

09835

43138-43139

64500

67608*

04901-04902

06811-06812

08203

09841

43141

64502-64505

67685-67686

04904-04907

06821

08208

09844-09845

43702

64585

67700-67701

04911-04917

06831

08286

09851-09852

43706

64600-64603

67785

04921-04926

06885-06886

08300

09854-09855

52005

64611-64614

67800-67802*

04931

06902-06903

08385-08386

09857-09859

52011-52012

64685-64686

67811-67812*

04933-04935

06908

08409

09861-09863

52014-52016

64700

67902*

04941

06911-06915

08485-08486

09865-09867

52018

64711-64712

67903

04943-04945

06985

08500

09901-09904

52033-52034

64715-64717

67911-67913

04947-04948

07000

08502

09906-09908

52103

64785

67923-67924

04951

07008-07009

08504

09911-09915

52113

64800-64804

67931

04953-04954

07080

08508

09921-09924

52203

64885

67933-67934

04956-04958

07085-07087

08511-08513

09931-09932

52602

64901

67941-67943*

05000

07101-07105

08522

09934-09936

52802

64903-64904

67951-67953*

05085

07107

08585-08586

09941

52904-52905

64911-64915

67955-67956*

05100

07111-07112

08600-08603

09943-09945

52907

64921-64923

68000-68009

05185-05186

07114-07115

08605-08606

09951

52916

64925-64926

68011-68012

05200-05201

07181

08610-08612

09953

52918

64931

68014

05203

07200

08614

09955-09956

60102-60105

64935-64936

68080

05285-05286

07208

08616-08618

09961-09965

60107

64941-64942

68085-68087

05300

07286

08700-08701

10001-10006

61001-61002

64944-64945

68100

05308

07300-07302

08785-08787

10011-10017

61911-61914

64951

68185

05385-05387

07304

08801

10021-10022

62003

64953-64954

68200-68201

05400-05403

07311

08803

38104

62013-62014

64961-64962

68203-68204

05486

07313

08805-08808

38124

62085

64964-64966

68206-68209

05500-05501

07385-07386

08811

38127

62100-62102

64971-64972

68285-68286

05503-05504

07400-07401

08813-08817

38132-38133

62108

65111-65116

68300-68303

05523

07404

08821-08827

38141

62185-62186

65500*

68308

05600-05601

07407

08831-08834

38143

62200

65508*

68385-68386

05686

07411-07412

08901-08903

38405

62202-62204

65600-65601

68400-68404

05700-05701

07485-07486

08905-08907

38407

62286

65603-65606

68485-68486

05785

07500-07502

08911-08913

38411-38414

62300-62303

65609

68500-68501

05800

07585

08915

38603

62311

65613

68503-68504

05802-05804

07587

08917-08918

38622

62385

65615-65617

68585-68586

05885

07600-07602

08921-08922

38911-38913

62401

65621-65625

68901-68907

05900-05902

07685-07687

08924-08927

38921-38927

62408-62409

66700-66701

68911-68914

05904-05906

07700-07704

08931-08939

39015-39016

62485-62486

66703-66704

68921-68923

05909

07785-07786

08941-08943

39503-39507

62500-62501

66711

68925

05912-05917

07801

08952-08956

39511

62585-62586

66713

68931-68935

05919

07803

08958

39602-39604

62600

66715

68941-68942

05921-05925

07812-07814

09000

39701-39703

62602

66785-66786

68944-68945

05931-05934

07816-07817

09008

39912-39916

62604

66800

68951-68952

05986-05987

07821-07822

09085-09087

39918

62685

66802-66803

68955-68956

06000

07825-07826

09100-09101

39921

62700-62702

66808

69000-69004

06008-06009

07831

09104-09105

39931-39932

62785-62786

66886

69008

06085-06087

07833-07839

09186

39935

62901-62903

66911-66912

69011-69015

06102

07841

09200-09203

39953

62911-62913

66921-66928

69021